איגוד דירות האירוח לטווח קצר

תקנון העמותה

התאחדות מפעילי הדירות למגורים להשכרה לטווח קצר בישראל
)להלן: “העמותה”(
עמותה על פי חוק העמותות, תש”ם 1980
תקנון העמותה
פרק ראשון מבוא:
.1 שם העמותה: התאחדות מפעילי הדירות למגורים להשכרה לטווח קצר בישראל.
.1.1 בעברית: התאחדות מפעילי הדירות למגורים להשכרה לטווח קצר בישראל.
Association of operators of residential apartments for short-term :באנגלית .1.2
.leases in the state of Israel
.2 העמותה תהא נעדרת כל זיקה מפלגתית או פוליטית.
.3 המען הרשום של העמותה:
.3.1 רח’ בר יהודה 7/5 נתניה מיקוד .4234407
.3.2 ועד העמותה יהיה רשאי לשנות את המען הרשום של העמותה מעת לעת על פי
החלטתו.
.4 נכסי העמותה, רכושה והכנסותיה ישמשו אך ורק למימוש מטרותיה, וחלוקת רווחים ו/או
טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה בהחלט.
בוצעה בעמותה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה חבר ועד במועד החלוקה כמי שהפר בכך
את חובותיו כלפי העמותה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:
)1( שהתנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה;
)2( שבנסיבות העניין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה;
.5 העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי
ניהול ענייניהם.
שמות מייסדי העמותה:
א. הוליגסט בע״מ ח.פ. .514908243
ב. גד השכרות נופש ע.מ. .558008355
ג. דירות חוף בע”מ ח.פ. .515823342
ד. סי אן רנט בע״מ ח.פ. .515849131
ה. אייל לבנטל – טופ טרוול ישראל ע.מ. .203024534
ו. נינו ניהול נכסי נופש בע”מ ח.פ. .515602068
ז. אלירן זוהר group EZ ע.מ. .036634467
פרק שני מטרות העמותה:
.6 מטרות העמותה הינן כמפורט בסעיף 6 זו להלן )להלן: ” מטרות העמותה”(:
.6.1לאגד את החברות המשכירות דירות מגורים לטווח קצר בישראל, לייצגם בפני
רשויות וגופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, רשויות המס וכל רשות ציבורית
רלוונטית אחרת.
.6.2 לסייע בקידום, פיתוח והסדרת תחום השכרת דירות המגורים לטוח קצר בישראל.
.6.3לפתח ולקדם את רמת מקצועיות תחום השכרת דירות המגורים לטווח קצר
בישראל.
.6.4 להגן על עניינם של החברים בעמותה ולדאוג להסדרת היחסים שלהם בפני עצמם
ושלהם בפני גופים ציבוריים ופרטיים רלוונטיים אחרים.
2
פרק שלישי סמכויות העמותה:
.7 העמותה מוסמכת לעשות כל פעולה, דבר ומעשה הקשורים במטרות העמותה, כולן או חלקן,
או העשויים לסייע בהשגתן, כולן או חלקן, או לקדם אותן, ובכלל זה, בלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל, מוסמכת העמותה:
.7.1 להתקשר, בכל צורה שהעמותה תמצא לנכון, עם כל אדום, גוף ו/או רשות, בין פרטיים
ובין ציבוריים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנוגע לניהול, סיוע ו/או שיתוף, בכל עניין
שהוא בתחום פעולותיה של העמותה, ולבקש ולקבל, זיכיונות או זכויות העשויים
לקדם את מטרות העמותה, כולן או חלקן, מכל מין וסוג שהם, כפי שיהא דרוש מדי
פעם בפעם, לקידום ענייני העמותה ומטרותיה, כולם או חלקם.
.7.2 לקבל על עצמה כל התחייבויות, ללוות כספים, בתנאים ובאופן שהעמותה תמצא לנכון,
ולהבטיח את תשלומם על ידי שעבוד נכסי העמותה, כולם או חלקם, או בכל דרך
אחרת או נוספת שתמצא העמותה לנכון, זה ליתן כל בטחונות ו/או שעבודים ו/או
משכונים ו/או משכנתאות, בנוגע לכל זכות ו/או רכוש של העמותה, לפדות איזה מהם,
לחתום על כל שטרות, לערוב כל ערביות.
.7.3 לקבל או לאס וף כספים, תרומות, מתנות, עיזבונות, נכסים הענקות, הקצבות, תמיכות,
זכויות, הטבות, הקדשים, מענקים וכל מימון או עזרה אחרים שהם, מכל מין וסוג
שהם, ולקבל כל עזרה, בכל צורה שהיא, וכן להטיל על חברי העמותה כל מיסי חבר
ו/או דמי חבר, ולגבותם, וכל למטרת מימון והשגת מטרות העמותה, כולן או חלקן.
.7.4 לתת או להעניק כספים, תרומות, מתנות, עיזבונות, נכסים, הענקות, הקצבות,
תמיכות, זכויות, הטבות, מענקים וכל מימון או עזרה אחרים שהם, מכל מין וסוג
שהם, ולתת כל עזרה, בכל צורה שהיא, והכל לצורך השגת ו/או קידום מטרות
העמותה, כולן או חלקן.
.7.5 לרכוש, לקנות, לחכור, לשכור, לקבל בחילופין, במתנה או בכל דרך אחרת שהיא,
מיטלטלין, מקרקעין ו/או זכויות, מכל מין וסוג שהם, ולהחזיק בהם, למכרם,
להחכירם, להשכירם, להעבירם, לשעבדם בכל דרך אחרת שהיא, למשכנם או להעניק
בהם כל זכויות אחרו שהן, ללא מטרות רווח בכפוף ובהתאם לכל דין ובאופן שהעמותה
תמצא לנכון.
.7.6 להעסיק עובדים או קבלנים, בתנאים ובאופן שהעמותה תמצא לנכון, לשם ביצוע
פעולותיה או השגת מטרותיה, כולן או חלקן, לשלם להם שכר ולהעניק להם כל
תמורה, הכל בהתאם לכל דין.
.7.7 למנות נאמנים, או מיופי כח לכל מטרה שהיא, לבטל מינויים ולמנות אחרים במקום
מי שמינויו בוטל כאמור, הכל בתמורה או ללא תמורה, בתנאים ובאופן שהעמותה
תמצא לנכון.
.7.8 לפתוח בשם העמותה, או בנאמנות עבורה או עבור אחרים, במסגרת מטרות העמותה,
חשבונות בנקים, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה, לעשות, לקבל, להסב, לנכות,
למשכן, ל חתום ולהוציא שטרי חוב, המחאות ושטרי חילופין, וכל מסמכים סחירים
אחרים שהם.
.7.9 לפעול ו/אן להתייצב ו/או להופיע כאישיות משפטית נפרדת לרבות – כתובעת, נתבעת,
צד שלישי, מבקשת, משיבה, מערערת או אחרת בפני כל ערכאות המשפ טיות, לרבות כל
בית משפט, בתי הדין, בוררים וכן כל מוסד רשמי אחר של המדינה לרבות רשויות
מקומיות, עיריות, רשות שלטונית, רשם המקרקעין, רשם החברות, רשם העמותות,
רשם ההקדשות ו/או כל גוף מוסד אחר בכל תחום ועניין הכל בהתאם למטרות
העמותה ובכפוף לכל דין.
.7.10 לקבוע נהלים ותנאים לקבלת חברים לעמותה ותנאים למקרים של הפרת התקשרות
של חברים בעמותה, פרישה, עזיבה או הוצאתו של חבר מן העמותה וביטול זכויותיו
)בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה(.
.7.11 להקים עמותות, רשויות, חברות, תאגידים, ו/או גופים אחרים כלשהם, או להשתתף
בעמותות, רשויות, חברות תאגידים, או גופים אחרים כאמור, הכל כדרוש או כמועיל
לדעת העמותה לקידום או להשגת מטרותיה כולן או חלקן.
.7.12 להתמזג עם עמותה אחרת או עם חברה לתועלת הציבור, בכפוף ובהתאם למטרות
העמותה ולכל דין.
.7.13 להצטרף לארגונים או מוסדות, לאומיים או בינלאומיים, אשר ההצטרפות אליהם
עשויה, לדעת העמותה, לקדם את מטרותיה כולן או חלקן.
.7.14 להשתתף, לארגן או לקחת חלק מכל צורה אחרת שהיא, בוועדות, כנסים, כינוסים,
הרצאות ו/או מפעלים אחרים כלשהם, בישראל ומחוצה לה, בכל עניין שהוא בתחום
פעולותיה של העמותה.
3
.7.15 להוציא לאור או לפרסם, בכל צורה שהיא, לסייע או לתמוך בהוצאה לאור או בפרסום,
בכל צורה שהיא, של ספרים, מאמרים, כתבי עת ו/או פרסומים אחרים, בהתאם
לתחום פעילותה של העמותה ובאופן שהעמותה תראה לנכון שהדבר יביא לקידום או
להשגת מטרותיה, כולן או חלקן.
פרק רביעי חברות העמותה:
.8 חברי העמותה הינם החברים הרשומים בפנקס חברי העמותה במועד אישור תקנון זה, וכן
חברים אשר התקבלו לעמותה לאחר שהגישו בקשה להתקבל כחברי עמותה ובקשתם אושרה
על ידי ועד העמותה, על פי הוראות תקנון זה.
.9 מייסדי העמותה הינם חברים בעמותה ובוועד העמותה מיום רישום העמותה בפנקס
העמותות.
.10מספר חברי העמותה לא יפחת מ 2- )שניים(.
.11התנאים לחברות בעמותה, קבלת חברים, פקיעת חברות, פרישתם והוצאתם של חברים, יהיו
לפי הוראות הקבועות בתקנון זה.
.12החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה, בכל דרך שהיא.
.13העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, כתובת הדוא”ל שלו )ככל שלחבר
תיבת דוא”ל( מס’ ת.ז,. תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה )ככל שישנו( ו/או בכל צורה
אחרת על פי דרישת רשם העמותות.
.14הזמנה, דרישה, התראה ו/או הודעה אחרת של העמותה לחבר העמותה, יינתנו לו בכתב
שיימסר לו ביד ו/או יישלח בדואר רגיל ו/או על ידי דוא”ל אל מענו או לפי העניין אל כתובת
הדוא”ל, הכל כפי שרשום בפנקסי החברים של העמותה ולפי תקנון זה.
קבלת חברים לעמותה:
.15אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד העמותה בקשה, חתומה לפי לשון זו:
.16אני מר/גב. _______________ הנושא/ת ת.ז. מס’ __________, מען:___________
דוא”ל ___________, גיל: _________ טלפון: _______ מבקש/ת להיות חבר/ ה בעמותה
לקידום ____________ בי שראל )להלן: “העמותה”(. מטרות העמותה ותקנונה יודעים לי.
אם אתקבל כחבר/ ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את כל הוראות התקנון ולקבל עלי את כל
ההחלטות של האסי פה הכללית”.
.17ועד העמותה יחליט, בהתאם לשיקול דעתו, אם לקבל את הבקשה לקבלת חבר, להשהותה או
לדחותה.
.18ועד העמותה יהא רשאי לקבוע כי החברות בעמותה תהיה כרוכה בתשלום דמי חבר וכן לקבוע
את שיעור דמי חבר קבועים וזהים אשר ייגבה מכל חבר בעמותה.
.19ועד העמותה הינו המחזיק הבלעדי בכוח ההחלטה ביחס לסעיפים 15-18 לעיל והחלטת
הועדה סופית ומוחלטת.
פקיעת חברות, פרישה מהעמותה והוצאת חבר מהעמותה:
.20החברות של חבר בעמותה תיפסק בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן:
.20.1 עם פטירתו של חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
.20.2 פרישתו מן העמותה;
.20.3 בהכרזתו כפסול דין;
.20.4 בהוצאתו של החבר מן העמותה, בהתאם לסעיף 23 לתקנון זה;
.20.5 החלטת ועד העמותה על הוצאת חבר מסיבות שינומקו )כמפורט בסעיף 23 על תתי
סעיפיו להלן(;
.21חבר רשאי להודיע לעמותה, בהודעה בכתב שתימסר לוועד העמותה לפחות 30 )שלושים( ימים
מראש, על רצונו לפרוש מהעמותה. נמסרה הודעה בכתב לוועד העמותה כאמור – תפקע
חברותו בעמותה כאמור בסעיף 20.2 לתקנון זה.
.22חבר הפורש מהעמותה חייב, בטרם נכנסה פרישתו לתוקף, לשלם מיד ובמלואם את כל
חובותיו לעמותה, מכל מין וסוג וכל עוד לא עשה זאת פרישתו לא תהיה בתוקף.
.23האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ועד העמותה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מכל
אחד מהטעמים המפורטים להלן והחלטתם תהיה סופית ומוחלטת קרי בלתי ניתנת לערעור:
.23.1 החבר לא קיים את הוראות תקנון העמותה או החלטה של האסיפה הכללית;
.23.2 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
.23.3 החבר שלל את זהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית;
4
.23.4 החבר הוכרז כפושט רגל או שמונה לו כונס נכסים או נאמן;
.23.5 החבר נמצא חייב ב הליך משפטי אזרחי בגין נזק לעמותה ו/או הפרת זכות קניינית ו/או
חוזית של העמותה;
.23.6 החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
.23.7 החבר לא הופיע לאסי פות הכללויות של העמ ותה, ללא צידוק 3 )שלוש( פעמים ברציפות
ולא קיבל אישור מהוועד לעשות זאת.
.23.8 החבר הורשע ונגזר דינו ביחס לעברה פלילית;
.24ועד העמותה לא יציע לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה, כאמור בסעיף 23 לתקנון
זה, אלא לאחר שנתן לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני ועד העמותה.
.25סיום החברות בעמותה, מכל סיבה שהיא, אינו פוטר מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
החבר שחברותו בה הסתיימה, ערב סיום חבר ותו.
.26חבר הפורש מהעמותה או מוצא ממנה וכל מי שחדל להיות חבר בעמותה, מכל סיבה שהיא,
לא יהיה זכאי לדרוש ו/או לקבל בחזרה מהעמותה, כספים ששילם לה כדמי חבר, כתרומה
ו/או בגדר כל תשלום אחר ששילם לעמותה ו/או עבורה ו/או בקשר אליה בהתנדבות, וחזקה
היא, כי כל כספים כאמור ניתנו לעמותה ו/או עבורה כתרומה ו/או בהתנדבות.
.27בשום מקרה לא יפחת מספר חברי העמותה מ2- )שניים(.
פרק חמישי זכויות וחובות החברים בעמותה:
זכויות החברים
.28חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול 1 )אחד( מכל הצבעה,
על פי נהלי ההצבעה הקבועים בתקנון זה.
.29בכפוף להוראות תקנון זה, חבר העמותה זכאי לבחור להיבחר לכל תפקיד ו/או מוסד
בעמותה, לרבות ועד העמותה או ועדת הביקורת. מבוהר כי חבר עמותה לא יכהן בעת ובעונה
אחת כחבר ועד העמותה וכחבר ועדת הביקורת בעמותה.
חובת החברים
.30על חבר העמותה למלא אחר הוראות תקנון העמותה.
.31על חבר העמותה לפעול כמיטב יכולתו להגשמת מטרות העמותה ולשמור על שמה הטוב של
העמותה.
.32על חבר העמותה לנהוג בדרך מכובדת, ולשמור על יחסי אחווה בינו לבין שאר חברי העמותה
האחרים.
פרק שישי מוסדות העמותה:
.33מוסדות העמותה הינם כדלקמן:
.33.1 האסיפה הכללית של העמותה, שבה חברים כל חברי העמותה )לעיל ולהלן: “האסיפה
הכללית”(;
.33.2 הוועד המנהל של העמותה )לעיל ולהלן: “ועד העמותה”(;
.33.3 המנהל הכללי של העמותה, ככל שימונה לעומתה מנהל כללי )להלן: “מנכ”ל
העמותה”(;
.33.4 ועדת הביקורת של העמותה, אשר תורכב מחברי העמותה שאי נם חברי ועד העמותה
המכהנים באותה עת )לעיל ולהלן: “ועדת הביקורת”(, או )ככל שהאסיפה הכללית
תחליט על כך( רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות, שימונה במקום
ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק )להלן: ” הגוף המבקר”(;
.33.5 רואה החשבון שיערוך את הדוחות הכספיים של העמותה, אם וככל שהעמותה תחליט
או תהא מחויבת על פי דין, למנות רואה חשבון כאמור )להלן: “רואה החשבון”(;
.34כהונת נושא משרה בעמותה או מילוי תפקיד במוסד ממוסדות העמותה למעט רואה החשבון
)ככל שימונה לעמותה רואה חשבון כאמור(, למעט הגוף המבקר )ככל שימונה לעומתה גוף
מבקר כאמור(, ו למעט המנכ”ל )ככל שיוחלט למנות מנכ”ל לעמותה(, לא תזכה את נושא
המשרה או ממלא התפקיד בתשלום בין בשכר ובין בכל דרך אחרת, תמורת כהונתו בתפקיד.
למרות האמור בסעיף 34 לעיל, חברי ועד העמותה וחברי ועדת הביקורת, יהיו זכאים לקבל מן
העמותה החזר הוצאות שהוציאו במסגרת ו/או לצורך כהונתם בתפקיד, כגון הוצאות נסיעה
5
וכיו”ב, והכל בהתאם לכללים להוראות שיקבעו על ידי האסיפה הכללית בנושא, ובכפוף
לתקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד לחבר ועדת ביקרות בעמותה(, תשס”ט
.2009
פרק שביעי האסיפה הכללית:
.35האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה.
.36האסיפה הכללית תבחר את חברי ועד העמותה ואת יושב ראש ועד העמותה בהתאם ובכפוף
להוראות תקנון זה. כמו כן, האסיפה הכללית תבחר את חברי ועדת הביקורת או )לפי העניין(
תמנה את הגוף המבקר ותקבע את שכרם )בהתאם ובכפוף סעיף 34א’ לחוק העמותות(.
בנוסף, האסיפה הכללית תמנה את רואה החשבון ותקבע את שכרו )ככל שימונה לעומתה
רואה חשבון כאמור(.
.37החלטות האסיפה הכללית תחייבנה את כל חברי העמותה, מוסדותיה, נושאי משרה וממלאי
תפקידים בה ועובדיה והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה ולמטרות העמותה.
.38בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם
על ידו יהיה הדבר ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
.39באחריות האסיפה הכללית ויתר נושאי המשרה בעמותה לעדכן את רשם העמותות בהתאם
לדרוש על פי חוק העמותות, תש”ם1980- ו/או תקנות העמותות )טפסים(, תשס”ט2009- ו/או
על פי דרישתו של הרשם וכל תיקון שלו ו/או עדכון שלו וכל התקנות אשר הותקנו ו/או יותקנו
מכוחו )להלן ביחד: “חוק העמותות”(.
זימון אסיפה
.40האסיפה הכללית תכונס על ידי יושב ראש העמותה, אשר יקבע את יומה, שעתה ומיקומה של
האסיפה הכללית.
.41האסיפה הכללית תתכנס לאסיפה כללית רגילה לפחות אחת לשנה, במקום ובמועד שייקבעו
על ידי יושב ראש העמותה.
.42אסיפות כלליות רגילות כאמור תיקראנה בתקנון זה )להלן: “אסיפות כלליות”(, והאספות
השנתיות המיוחדות תקראנה בתקנון זה )להלן: “אסיפות מיוחדות”(.
.43יושב ראש העמותה ו יושב ראש ועד העמותה רשאים לכנס, בכל עת אסיפה מיוחדת, וחייבים
לכנס אסיפה מיוחדת, לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או )לפי העניין( של הגוף המבקר
או של לפחות 1/10 )עשיר ית( מכלל חברי העמותה. כל דרישה כאמור לכינוס אסיפה מיוחדת
תפרט את הנושאים אשר לשמם נדרש כינוס האסיפה המיוחדת, תימסר למען הרשום של
העמותה ותהא חתומה על ידי הרוש/ים.
במקרה שבו יושב ראש העמותה או )לפי העניין( ועד העמותה נדרשו לכנס אסיפה מיוחדת
כאמור, היא תכונס תוך 21 ימים מיום שהוגשה להם הדרישה כאמור. לא כונסה אסיפה
מיוחדת שנדרשה כאמור, תוך התקופה האמור של 21 ימים, רשאי/ם הדורש/ם לכנס את
האסיפה בעצמו/ם, ובלבד שהאסיפה שכונסה כאמור תתקיים בתוך 3 חודשים מיום שהוגשה
דרישה כאמור למען הרשום של העמותה, והאסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו
מכונסות אסיפות כלליות על ידי יושב ראש העמותה.
.44כל חברי העמותה יוזמנו לאסיפות הכלליות. ההזמנה תיעשה בכתב ותישלח בין בדואר רגיל
ובין בדוא”ל, לכל חברי העמותה, לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
בהזמנה לאסיפה הכללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה, וכן סדר היום של
האסיפה הכללית.
מניין חוקי
.45האסיפה הכללית לא תיפתח אלא אם נכחו באסיפה לפחות 50% ממספר חברי העמותה,
וביניהם לפחות חבר אחד מקרב חברי ועד העמותה )להלן: “מנין חוקי”(; בכפוף לכך שהיה
מנין חוקי במעמד פתיחת האסיפה הכללית, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל
החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים מהמנין החוקי במהלך אותה אסיפה.
מובהר כי ניתן, על פי הצורך, לקיים ישיבה של אסיפה כללית גם ב אמצעות שיחת וידיאו
)Conference Video )בה רואים ושומעים את החבר המשתתף באסיפה. אין לקיים הצבעה
או ישיבה בשיחת ועידה קולית בלבד.
.46לא התכנסו מנין חוקי כאמור בסעיף 45 לתקנון זה תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את
האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, אלא אם
6
ימסור יושב ראש העמותה הודעה אחרת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון
ולקבל החלטות גם במידה ובאסיפה הנדחית אין מנין חוקי.
יו”ר ומזכיר לאסיפה
.47 יושב ראש ועד העמותה יכהן כיושב ראש האסיפות הכלליות, וינהל את ישיבות האסיפה
הכללית.
.48במקרה שבו יושב ראש ועד העמותה נעדר מאסיפה כלשהי, תבחר האסיפה הכללית מבין
חברי ועד העמותה הנוכחים באסיפה, יושב ראש לאותה אסיפה.
.49מזכיר העמותה ישמש כמזכיר האסיפה הכללית.
.50במקרה שבו מזכיר העמותה נעדר מאסיפה כלשהי, תבחר האסיפה כללית, מבין חברי
העמותה הנוכחים באסיפה, מזכיר לאותה אסיפה.
.51מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
דיון והצבעה באסיפה
.52בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול .1 ההצבעה באסיפה תהיה אישית או באמצעות
מיופה כח, )בכתב(, ובלבד שהופקד במען הרשום של העמותה לפחות 48 שעות טרם תחילת
האסיפה, ובו הסמכה מפורשת להשתתפות להצבעה באסיפה כללית מסוימת, הכוללת
הנחיות באשר לעמדה בנוגע לנושאים העומדים על סדר היום, שמות מייפה הכח ומיופה הכח,
ת.ז. וחתימ תם של שני הצדדים.
.53אלא אם נקבע אחרת בחוק העמותות, או בתקנון זה, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה
ברוב קולות רגיל )למעלה מ- 50% של חברי העמותה הנוכחים באסיפה )בין באופן אישי ובין
באמצעות מיופה כח כאמור בסעיף 52 לעיל( וכן כל הנושאים שנדונו באותה אסיפה.
הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם על ידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו
ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
.54אסיפה כללית יכולה להתקיים באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי
העמותה המשתתפים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית )להלן: “ישיבה אלקטרונית”(.
הוראות תקנון זה לעניין זימון ישיבות האסיפה הכללית, תחולנה בשינויים המתחייבים גם על
זימון ישיבה אלקטרונית. מובהר כי ניתן, על פי הצורך, לקיים ישיבה של אסיפה כללית גם
באמצעות שיחת וידיאו )Conference Video )בה רואים ושומעים את החבר המשתתף
באסיפה. אין לקיים הצבעה או ישיבה בשיחת ועידה קולית בלבד.
.55החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי העמותה הרשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית,
תהיה בת תוקף לכל מטרה שהיא בהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה כללית של העמותה,
שזומנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו. החלטה כזו יכולה להיכלל במספר
מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד מהם חתום על יד י חבר עמותה אחד או על ידי מספר חברי
עמותה, והכל למעט החלטות לעניין שינוי תקנ ון העמותה, שמה או מטרותיה ו/או אישור
הדוחות הכספיים של העמותה, ו/או פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק/ים לעמותה.
למען הסר ספק, שינוי תקנון העמותה, שמה או מטרותיה תקבל תוקף רק לאחר קבלת אישור
מרשם העמותות על כך. הוראות סעיף זה כפופות להוראות סעיף 22)ב( לחוק העמותות.
פרק שמיני – יושב ראש העמותה:
.56תפקידיו של יו”ר העמותה הינו לייצג את העמותה כלפי חוץ וכן להמליץ לוועדות העמותה
ביחס לעקרונות ולהנהיג את מדיניות העמותה בהתאם ובכפוף לחוק העמותות ולהוראות
תקנון זה.
.57כהונתו של יו”ר העמותה תבוא לסיומה בהתפטרותו מתפקידו בהודעה בכתב לועד העמותה
ו/או במקרה שבו נבצר מיו”ר העמותה דרך קבע )לתקופה העולה על חצי שנה רצופה( לכהן
כיושב ראש העמותה.
.58נתפנה מקומו של יו”ר העמותה, כל חברי העמותה יוזמנו לאסיפה הכללית שבמהלכה יבחר
יושב ראש חדש. ליו”ר העמותה החדש ייבחר החבר שקיבל את מירב הקולות מבין כל חברי
העמותה.
פרק תשיעי – ועד העמותה:
.59ועד העמותה ינהל את ענייני העמותה, רכושה ועיסוקיה ובידיו תהיינה כל סמכויות העמותה
המוקנות, ואשר תוקנינה בעתיד, לעמותה, בתקנון זה, ו/או על פי דין, ואשר לא נתייחדו בחוק
העמותות או בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
.60בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 59 לעיל, ועד העמותה יקבע את תכוניות העבודה של
העמותה, עקרונות למימון הפעילות, וסדרי עדיפויות בין אפשריות הפעולה השונות; ועד
7
העמותה יקבע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה; ועד העמותה ימנה ויפטר את
מנכ”ל העמותה )ככל שיוחלט למנות מנכ”ל לעמותה(; ועד העמותה ידון בבקשות לקבלת
חברים לעמותה, ויקבע את שיעור דמי החבר אשר ייגבה מכל חבר וחבר בעמותה )אם בכלל(;
ועד העמותה יקבע את מסגרת התקציב השנתי של העמותה ו יעקוב אחר מצבה הכספי של
העמותה, ויקבע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול; ועד העמותה יערוך את
הדוחות הכספיים ואת הדוחות המילוליים של העמותה, ידווח לאסיפה הכללית על מצב
ענייני העמותה וכן ידון, יחליט ויפעל בכל ענייני העמותה והכל כפי שימצאו לנכון.
.61על חברי ועד העמותה לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון זה
ולהחלטות האסיפה הכללית.
.62ועד העמותה ימנה לא פחות מ2- חברים ולא יותר מ 9- חברים, ועד העמותה יבחר אחד
מחבריו למזכרי העמותה וחבר נוסף לגזבר העמותה;
.63מזכיר העמותה יהא אחראי על ניהול פנקס החברים, וגזבר העמותה יהא אחראי לניהול כספי
העמותה ולגביית דמי החבר.
.64יושב ראש ועד העמותה ייבחר על ידי חברי האסיפה הכללית מתוך חברי ועד העמותה אשר
יציגו את מועמדותם לכך אחת ל4- שנים.
מינוי והפסקת כהונה של חברי ועד העמותה:
.65בלי לגרוע מסמכויותיה של האסיפה הכללית בהתאם להוראות לתקנון זה, חברי ועד העמותה
ייבחרו על ידי האסיפה הכללית, מקרב חברי העמותה, אחת ל 4 שנים.
.66בכפוף להוראות סעיפים לתקנון זה, חברי ועד העמותה יכהנו בתפקידם החל מהיבחרם
באסיפה הכללית או ממועד מאוחר יותר שייקבע בהחלטה על בחירתם, ולמשך תקופה של 4
שנים מיום תחילת כהונתם כאמור.
.67חבר ועד העמותה היוצא רשאי להיבחר מחדש לוועד העמותה.
.68עד לבחירת ועד העמותה הראשון, יכהנו מייסדי העמותה כחברי ועד העמותה )עד לאסיפה
הכללית הראשונה שבא יבחרו חברי ועד העמותה(.
.69במקרים הבאים לא יכהן אדם כחבר ועד העמותה:
.69.1 מי שאינו חבר העמותה;
.69.2 מי שנותן לעומתה שירותים בשכר;
.69.3 פסול דין ו/או פושט רגל.
.69.4 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועד העמותה נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם
הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
.69.5 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 יד 297 ו 414 עד 438 לחוק
העונשין, תשל”ז – ,1977 או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה
קלון גם במידה ותקופת הקלון עברה אותו אדם מנוע באופן מוחלט ולתמיד להיות
חבר בוועד העמותה ו/או בכלל כחבר בעמותה.
.70לא יכהן חבר עמותה בעת ובעונה אחת כחבר ועד העמותה וכחבר ועדת הביקורת או הגוף
המבקר.
.71חבר ועד העמותה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו, בהודעה בכתב שתימסר לוועד העמותה
לפחות 21 ימים מראש ובכתב. נמסרה הודעה בכתב לוועד העמותה כאמור תפקע כהונתו של
החבר בוועד העמותה בתום 21 הימים האמורים.
.72כהונתו של חבר ועד העמותה תבוא לסיומה בכל אחד מהמקרים הבאים:
.72.1 עם פטירתו של החבר;
.72.2 עם הפסקת חברותו של החבר בעמותה, מכל סיבה שהיא;
.72.3 בהתפטרותו של החבר מוועד העמותה )כמופרט בסעיף 73 לעיל(;
.72.4 בהכרזתו של החבר כפושט רגל ו/או פסול דין;
.72.5 בהרשעתו של החבר בעבירה כאמור בסעיף 69.5 לתקנון זה;
.72.6 בהפסקת כהונתו על ידי האסיפה הכללית.
.73נתפנה מקומו של חבר ועד בוועד העמותה, רשאי/ם חבר/י ועד העמותה הנותר/ים למנות חבר
אחד של העמותה למלא את מקומו של החבר החסר, וזאת עד שהחבר החסר ישוב למלא
תפקידיו.
ישיבות ועד העמותה
8
.74בכפוף להוראות החוק ולהוראות תקנון זה, ועד העמותה רשאי להסדיר בעצמו את מועדי
ישיבותיו, ההזמנות להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולן. ישיבות ועד העמותה תכונסנה על
ידי יושב ראש ועד העמותה, וכן לדרישת לפחות חבר אחד מועד העמותה, וזאת בהודעה בכתב
שתימסר לכל חברי ועד העמותה, ותישלח אליהם בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני,
לפחות 3 ימים עסקים לפני מועד כינוס השיבה. בהזמנ ה לישיבת ועד העמותה יצוין המועד
הזמן והמקום שבו תתקיים הישיבה, וכן סדר היום של הישיבה. למניעת ספק, העובדה שאחד
או יותר מקרב חברי ועד העמותה לא קיבל בפועל הודעה על כינוס הישיבה, לא תבטל
כשלעצמה את תקפותה ו/או תוקף ההחלטות שנתקבלו בישיבה בכפוף לכך שנעשו מאמצים
סבירים לוודא שההודאה הגיעה ליעדה.
.75ישיבת ועד העמותה לא תיפתח אלא אם נוכחו בישיבה רוב חברי ועד העמותה באו תה עת;
היה מנין זה נוכח בפתיחת הישיבה.
.76לא נתכנס המניין האמור בסעיף 75 לעיל, תוך שעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה, יראו
את הישיבה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ב 7 ימים רצופים, לאותה שעה ו לאותו מקום
ובישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ללא הצורך במניין חוקי.
.77יושב ראש ועד העמותה יכהן כיושב ראש ישיבות ועד העמותה, וינהל את ישיבות הועד.
במקרה שבו יושב ראש ועד העמותה נעדר מישיבה כלשהי, יבחר ועד העמותה, מבין חבריה
הנוכחים בישיבה, יושב ראש זמני לאותה ישיבה אלא אם כן, יושב ראש ועד העמותה החליט
על יושב ראש חלופי מראש.
.78בהצבעה בוועד העמותה יהיה לכל חבר ועד קול .1
.79אלא אם נקבע אחרת בחוק העמותות או בתקנון זה, החלטות ועד העמותה תתקבלנה ברוב
קולות רגיל כלומר ברוב למעלה מ50%- מ חברי הועד הנוכחים בישיבה ורשאים להצביע בה.
.80היו הקולות שקולים, לא יהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף או מכריע, וכל חבר בוועד
העמותה יהא רשאי לבקש כי העניין יועבר להכרעת האסיפה הכללית.
.81בכל ישיבה של ועד העמותה ינוהל פרוטוקול על ידי אחד מחברי ה ועד הנוכחים אשר יבחר
לתפקיד זה בידי ראש ועד העמותה באותה ישיבה, ובפרוטוקול זה י ירשמו שמות הנוכחים
בישיבה וכן כל הנושאים וההחלטות שנדונו או התקבלו באותה ישיבה. הפרוטוקול ייחתם על
ידי יושב ראש הועד )או יושב ראש החלופי בהתאמה(, ומשנחתם על ידו יהיה ראיה לכאורה
לתוכנו לכשרות כינוס הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
.82ישיבת ועד העמותה יכולה להיות גם ישיבה אלקטרונית. הוראות תקנון זה לעניין זימון
ישיבות ועד העמותה תחולנה, בשינויים המתחייבים, גם על זימון ישיבה אלקטרונית.
.83החלטת כל חברי ועד העמותה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ועד העמותה.
.84החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי ה ועד תהיה בת תוקף לכל מטרה שהיא כהחלטה
שנתקבלה כדין בשיבת ועד העמותה, שזומנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו.
החלטה כזו יכולה להיכלל במספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד מהם נ חתום על ידי חבר
ועד אחד או על ידי מספר חברי ועד.
ועדות משנה
.85ועד העמותה רשאי למנות ועדות משנה, מבין חברי העמותה שאינם חברי ועד העמותה,
לביצוע תפקידים מוגדרים, ולקבוע את סמכויותיהן תקופת כהונתן וכל דבר אחר שיראו לנכון
לקבוע לגביהן. כל ועדת משנה שמונתה על ידי ועד העמותה רשאית לקבוע לעצמה יושב ראש
בכפוף לאישורו של יושב ראש ועד העמותה ועדת המשנה תפעל בהתאם לחוק העמותות,
לתקנון זה, למטרות העמותה ובהתאם להגדרת תפקידם כפי שוועד העמותה הגדירה כאשר
היא הוקמה. מובהר כי ניתן למנות ועדות שמורכבות גם ממי שאינם חברי ועד, אולם ועדות
אלו יוכלו להוות גורם ממליץ או מייעץ, וההחלטה תתקבל על ידי הוועד.
.86הוראות תקנון זה לעניין ישיבות ועד העמותה, המניין הדרוש אופן ניהולן וההצבעה בהן
תחולנה בשיניים המחויבים גם על ועדות המשנה.
מורשי חתימה בשם העמותה
.87ועד העמותה, יהיה מוסמך למנות מדי פעם בפעם איש או אנשים מבין חברי העמותה ו/או
עובדיה, שחתימתו או חתימתם, בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס של העמותה,
יחייבו את העמותה. לעניין פעולות בעל משמעות כספית בעמותה, לרבות מתן המחאות,
חתימה על חוזים, ביצוע הזמנות, נטילת הלוואות, השקעת כספים וכו’ יעשה באמצעות
חתימתם של שני מורשי חתימה, בצירוף חותמת העמותה ובאישור ספציפי של ועד העמותה
אשר תחייב את העמותה.
פרק עשירי ביקורת:
9
ועדת הביקורת
.88האסיפה הכללית תמנה, באסיפה שנתית את ועדת הביקורת אשר תורכב מחברי העמותה
שאינם חברי ועד העמותה ו/או מוסד אחר ממוסדות העמותה, המכהנים באותה.
.89חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם, החל ממינוים באסיפה השנתית או ממועד מאוחר
יותר, שייקבע בהחלטה על בחירתם, ועד למינוי חברי ועדת ביקורת אחרת תחתיהם על ידי
האסיפה הכללית ובלבד שחברותם בעמותה לא פקעה.
.90חבר ועדת הביקורת היוצא רשאי להיבחר מחדש לוועדת הביקורת.
.91ועדת הביקורת תמנה לכל הפחות 2 חברים ולא יותר מ 5 חברים באותה עת.
.92לא יכהן כחבר ועדת הביקורת –
.92.1 מי שאינו חבר העמותה;
.92.2 מי שנותן לעומתה שירותים בשכר;
.92.3 קטין שטרם מלאו לו 18 שנה ו/או פסול דין ו/או פושט רגל.
.92.4 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועד העמותה נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם
הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
.92.5 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 יד 297 ו 414 עד 438 לחוק
העונשין, תשל”ז – ,1977 או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה
קלון גם במידה ותקופת הקלון עברה אותו אדם מנוע באופן מוחלט ולתמיד להיות
חבר בוועד העמותה ו/או בכלל כחבר בעמותה.
.92.6 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת, לפי
העניין.
.92.7 לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
.93סמכויותיה ותפקידיה של ועדת הביקורת הינם לבדוק את תקינות פעולות העמותה ונושאי
המשרה בה, ובכלל זה;
.93.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרב ות התאמת פעולות העמותה
למטרותיה;
.93.2 לבדוק את הניהול התקין של העמותה, לרבות השגת יעדי העמותה ביעילות, בחיסכון,
באפקטיביות ותוך שמירה על טוהר המידות;
.93.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית וועד ות השונות של העמותה;
.93.4 להציע לוועדות השונות של העמותה דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
.93.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי
השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
.93.6 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של
העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה
ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין
הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר
הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות
לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה
כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין
זה, “נושא משרה” – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל
הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד
כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.
.93.7 לבחון את הדוחות הכספיים ואת הדוחות המילויים של העמותה לפני הגשתם לאסיפה
הכללית;
.93.8 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה ו/או כל נושא אחר אשר ועדת
הביקור תתבקש לבדוק על ידי ועד העמותה;
.93.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם
עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את
תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה,
והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה.
.93.10 להביא לפני ועד העמותה והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף
לעיל.
.93.11לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי הע מותה בקשר לליקויים בניהול
ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
10
.93.12 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי
שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה לחוק העמותות.
.93.13מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר )בסעיף זה – הוועדה(, לא
יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב
ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים.
.93.14 עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה,
ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו. בלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, היו
לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת
ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.
.93.15המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי
להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנו שא
שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה
טעם לכך.
.93.16הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של
העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.
.94ועדת הביקור ת תכין דו”ח ביקורת, לפחות פעם אחת בשנה, ותגיש אותו יחד עם המלצותיה
בנוגע לדו”ח הכספי של העמותה לאסיפה הכללית אשר תדון בדוחות האמורים.
.95הוראות תקנון זה לעניין כהונת חברי ועד העמותה, ישיבות ועד העמותה, המניין הדרוש להן,
אופן ניהולן והצבעה בהן, תחולנה בשינויים המחויבים גם על ועדת הביקורת.
הגוף המבקר
.96האסיפה הכללית רשאית להחליט, חלף מינוי ועדת הביקורת על מינוי הגוף המבקר, שיהא
אמון על בדיקת תקינות פעולות העמותה ונושאי המשרה בה, כאמור לעיל. למניעת ספק
מובהר, כי לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר )ובכלל זה
לא יכהן כגוף מבקר רואה החשבון שיערוך את הדוחות הכספיים של העמותה )ככל שימונה
לעמותה רואה חשבון כאמור בתקנון זה(.
.97במקרה שבו יוחלט על ידי האסיפה הכללית על מינוי הגוף המבקר כאמור לעיל, אזי כל
הוראות תקנון זה המתייחסות ל וועדת הביקורת תחולנה בשינויים המחויבים, על הגוף
המבקר.
רואה החשבון
.98 מבלי לגרוע מחובתה של העמותה למנות את ועדת הביקורת או )לפי העניין( את הגוף המבקר,
האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון, אשר יערוך ויבקר את הדוחות הכספיים של העמותה,
ויחווה דעתו עליהם והכל ככל שהעמותה תחליט או תהא מחויבת על פי דין, למנות רואה
חשבון כאמור.
.99 רואה החשבון יכהן בתפקידו, החל ממינויו באסיפה השנתית או ממועד מאוחר יותר, שייקבע
בהחלטה על בחירותו, ועד לאסיפה השנתית שלאחריה, ובלבד שמינויו לא פקעה.
.100 מי שסיים את תפקידו כרואה חשבון העמותה, רשאי להיבחר מחדש על ידי האסיפה הכללית
לתפקיד רואה החשבון.
.101 רק אדם אשר רשאי לעסוק בראיית חשבון בהתאם לחוקי מדינת ישראל יהיה רשאי
להתמנות לרואה חשבון העמותה.
ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון
.102 עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה
הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השני יה, לפי העניין.
.103 הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה )להלן – דו”ח כספי(
בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השניה; הדו”ח הכספי
יוגש לועדת הבקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או
במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.
.104 הועד יצרף לדו”ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומים ששילמה
העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו”ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי
השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים העניין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או
ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או
בשל העסקתם. הדו”ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים
11
למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות
המנוהלים כאמור בסעיף 35)א( לחוק העמותות.
.105 הדו”ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה
שלאחר תום תקופת הדו”ח, חתום בידי שנים מחברי הועד, ורשאי הרשם, להאריך את המועד
להגשתם.
.106 לצורך ביצוע תפקידם, רשאים כל חברי ועד העמותה, חברי ועדת הביקורת או )לפי העניין(
חברי הגוף המבחר, וכן רואה החשבון לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה
ובמסמכים המתייחסים לרשום בהם, ולקבל מכל חבר ועד העמותה מכל עובד של העמותה
כל מסמך שברשותם או בשליטתם וכל מידע הדרושים לו לפי שיקול דעתו לצורך מילוי
תפקידו.
.107 פנקס החברים ופנקס חברי ועדות העמותה, הפרוטוקולים של האספות לסוגיהן והדוחות
הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיונם של כל חברי
העמותה.
פרק אחד עשרה מנכ”ל העמותה:
.108 סמכויות הניהול השוטף והביצוע שתוקנינה למנכ”ל העמותה, כוחותיו, אחריותו, תנאי
ומתכונת ההעסקה של מנכ”ל העמותה, וכן בהם יבוא תפקידו לידי סיום, ייקבעו על ידי ועד
העמותה.
פרק שנים עשר שיפוי וביטוח:
.109 בכפוף להוראות חוק העמותות, העמותה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה
בעמותה )לרבות חברי ועד העמותה, מנכ”ל העמותה )ככל שיוחלט למנות מנכ”ל לעמותה(,
חברי ועדת הביקורת או לפי העניין הגוף המבקר, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן בתקנון
זה, שהוטלה עליו, או שהוציא, עקב פעולה שעשה )שאינה פעולה במזיד ו/או בזדון( בתוקף
היותו נושא משרה בעמותה, כמפורט להלן:
.109.1חובה כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן
בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל
לאירועים, שעל דעת ועד העמותה פעל אותו נושא משרה בתם לב ובהתאם ובכפוף
להוראות החוק ותקנון זה ו כי הם סבורים בנסיבות העניין, יש לשפות את אותו נושא
משרה ובהחלטת ועד העמותה לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ועד העמותה לאור
פעילות העמותה בעת מתן ההתחייבות וכן את הסכום את אמות המידה אשר ועד
העמותה קבע, כי הינם סבירים בנסיבות העניין.
.109.2הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו”ד, שהוציא נושא משרה עקב חקירה
ו/או בדיקה ו/או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך נגדו,
ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה
להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חובה כספית
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דרושת הוכחת מחשבה פלילית.
“סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית” משמעו
סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב תשמ”ב 1982 )להלן:
“חסד”פ”( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחסד”פ; וכן
“חבות כספית כחלופה להליך פלילי” משמעה – חבות כספית שהוטלה על פי חוק
כחלופה להליך פלילי לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות תשמ”ו ,1985
קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות החסד”פ, עיצום כספי או כופר.
.109.3הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו”ד שהוציא נושא המשרה או שחויב
בהן בידי בית משפט, להליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או
באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית )כהגדרת מונח זה בסעיף 20 לחוק העונשין, תשל”ז 1977(.
.109.4 לשפות נושא משרה בעמותה בדיעבד בשל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר
על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט,
או בשל הוצאות, כמפורט בסעיפי 109 על תתי סעיפיו, שהוטלו עליו או שהוציא, עקב
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.
.109.5ובלבד שבשום מקרה לא תהיה העמותה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה
בה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי העמותה, ובשום מקרה לא תהיה
12
העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, כאמור לעיל בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות כלפי העמותה, שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד.
.109.6 להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בעמותה בשל חבות שתוטל עליו
עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה בכל אחד מאלה:
א. הפרת חובת זהירות כפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שההפרה לא נעשתה
בכוונה או בפזיזות, למעת אם נעשתה ברשלנות בלבד.
ב. הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו
יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר, ובלבד שבשום מקרה לא תהיה
העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בעמותה, או
לשפות נושא משרה בעמותה, בשל הפרת חובת אמונים, למעת בשל הפרת חובת
אמונים כאמור בתקנון זה לעיל, או בשל פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי
שלא כדין, או בשל קנס או כופר שהוטל עליו.
פרק שלושה עשר פירוק העמותה:
.110 עמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים;
ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי
העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
.111 תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר
יותר לענין זה.
.112 אסיפה כללית כאמור בסעיף 110 לעיל לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב
חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך
שנה מתחילת הפירוק.
.113 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד
ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9)2( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, שפועל למטרות דומות
לאלו של העמותה, ולא יחולקו בין חבריה מכל סיבה שהיא.
פרק ארבע עשר שינויים בתקנון העמותה:
.114 בכפוף להוראות הדין, החלטה על שינוי תקנון זה ו/או תיקונו, לרבות שינוי שמה של העמותה
ו/או מטרותיה, תתקבל אך ורק על פי הנוהל הבא:
.114.1שינוי או תיקון יעשה באסיפה הכללית, בהחלטה ברוק קולות של למעלה מ 80% של
חברי העמותה הנוכחים באסיפה;
.114.2על האסיפה הכללית האמורה תינתן הודעה מוקדמת של 21 ימים לפחות, לכל חברי
העמותה תוך ציון בהודעה שיוצע באסיפה להחליט על שינוי או תיקון תקנון העמותה;
.114.3הודעה בדבר החלטה על שינוי תקנון זה ו/או תיקונו, כאמור בסעיף 114 לעיל, תימסר
לרשם העמותות, לפי הצורך על פי כל דין.
.115 ההחלטה על שינוי תקנון זה ו/או תיקונו, כאמור בסעיף 114 לעיל תהא בתוקף מיום רישומה
על ידי רשם העמותות.

דילוג לתוכן